Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Strony internetowej (w tym potencjalnych Użytkowników) korzystających ze Strony internetowej dostępnego pod adresem internetowym: www.pro-wam.pl, zwanej dalej Stroną. Dokument opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, opisuje funkcjonalności Strony, wskazuje podmioty, którym dane są powierzane, a także zawiera informacje dotyczące plików cookies, narzędzi analitycznych stosowanych w ramach Strony internetowej.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO (tutaj można zapoznać się z treścią rozporządzenia), jest firma PRO-WAM

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

4. Administrator danych osobowych oświadcza, iż Polityka prywatności pełni rolę informacyjną co oznacza, iż nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Strony internetowej. Jej celem jest określenie działań podejmowanych przez Administratora oraz opis powiązanych Stroną internetową usług, narzędzi i funkcjonalności, z których korzystają Użytkownicy Strony internetowej np. w celu przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego czy innych działań podejmowanych w ramach Strony internetowej.

Accessibility
pl_PL