Klauzula informacyjna dla kontrahenta

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest PRO-WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 278.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane do kontaktu:
– adres mailowy: iod@zeto.koszalin.pl,
– adres korespondencyjny Administratora z dopiskiem IOD.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, jej obsługi finansowej, zabezpieczenia danych na potrzeby przyszłych roszczeń oraz marketingu produktów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, które będą uczestniczyły w realizacji umowy. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty, które realizują obsługę informatyczną i księgową Administratora (na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych) oraz podmioty upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do umożliwienia obsługi umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z ustawy o rachunkowości).
6) Posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
– na podstawie art. 16 RODO prawo do ich sprostowania,
– na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w treści ust. 1 tego artykułu,
– na podstawie art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania.
W celu realizacji praw należy skontaktować się z IOD.
7) Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.
9) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw nie należących do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Lichtenstain) ani do organizacji międzynarodowych.
10) W trakcie przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Accessibility
en_GB